Podrobnosti dogodka

  • Datum:
  • Kategorije:

Vrtec pri OŠ Podbočje bo v šolskem letu 2023/24 izvajal dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. Dnevni program je namenjen otrokom prvega starostnega obdobja od 1. do 3. leta, oziroma ko otrok dopolni starost najmanj enajst mesecev in za otroke drugega starostnega obdobja od 3. leta do vstopa v šolo.

Vlogo za vpis otroka je potrebno oddati najkasneje do srede, 15. marca 2023.

Vloga za vpis otroka v vrtec 2023/2024

Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2023/2024 (torej v času od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024) boste svojega otroka dejansko vključili v vrtec.

Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka za eno šolsko leto. Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drugi in tretji vrtec, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire, in v okviru tega vrtca do tri enote. V primeru, da bo vlog v vrtcu več, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija na podlagi sprejetih kriterijev v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtce občine Krško.

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki dobite na spletni strani OŠ Podbočje (https://www.os-podbocje.si/category/obvestila-vrtec) ter na spletni strani Mestne občine Krško. Vlogo lahko oddate v tajništvu šole vsak dan do 14. ure ali pa jo pošljete priporočeno po pošti na zgoraj omenjeni naslov.

51.a člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih govori, da vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena tega zakona.

Ne glede na prejšnji odstavek se v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, lahko vključi otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja iz 22.č člena zakona.

Za otroka iz prejšnjega odstavka velja, da se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 07/49 77 030 ali napišite na elektronski naslov: darinka.tomazin@guest.arnes.si.

Pomočnica ravnatelja                                                                        Ravnatelj

Darinka Tomažin, mag. prof. pred. vzg.                                           Andrej Lenartič, prof.

 Besedilo razpisa:                                                                                      

Dostopnost